ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565

       วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เนื่องในโอกาสถึงแก่อสัญกรรมครบ 3 ปี ณ พระวิหารหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

       วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุป การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรทางสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา  
       เวลา 09.30 น.  ติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11

       เวลา 10.30 น. ดูสภาพพื้นที่คลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1)

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
       1. เวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

       2. เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

News and ActivitiesOther