ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565

       วันที่ 27 พ.ค. 65 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุป การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรทางสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
       1. เวลา 08.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไท จังหวัดพิษณุโลก

       2. เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

News and ActivitiesOther