ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565

       วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสตูล
       1. เวลา 10.25 น. ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

       2. เวลา 11.00 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ (ตัวแทนประชาชน) จำนวน 661 ชุด

       3. เวลา 11.20 น. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล จำนวน 3 ชุด

       วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา นายจรัลธาดา กรรณสูต
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ นายอำพน กิตติอำพน และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
การติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย

News and ActivitiesOther