องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลยางหักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

      “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลยางหักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ และบ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๔ ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค จำนวน ๖ แห่ง เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูด อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งพรหม ซึ่งเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางหัก โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๕ แห่ง ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๒ และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งพรหม อีก ๑ แห่ง ภายในปี ๒๕๖๕ นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง ๖ แห่งนี้ เป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อมีแหล่งน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญในการทำเกษตรกรรมแล้ว ราษฎรในพื้นที่ตำบลยางหักจึงทำการเกษตรโดยยึดแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ทุเรียน เงาะ ลำไย และ อื่น ๆ ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นไปตามพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
      

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลยางหักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลยางหักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลยางหักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง เป็น ๑ ใน ๖ อ่างเก็บน้ำในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลยางหักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลยางหักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ฯ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลยางหักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แปลงเกษตรของนายจำนงค์ แพลอย ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง ปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลยางหักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลยางหักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลผลิตจากกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง ปลูกพืชแบบ เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

News and ActivitiesOther