ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565

       วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์
จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานพิธี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดตาก ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

       วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมวชิราภรณ์ ณ วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

       จากนั้น เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ
และผ้าไตร ถวายที่หน้าหีบศพพระราชมงคลวชิรคุณ ณ ตำหนักสมเด็จ คณะ 1 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในโครงการกองทุนการศึกษา ดังนี้
       1. เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพมหานคร

       2. เวลา 10.15 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

       3. เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

       4. เวลา 14.40 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

News and ActivitiesOther