ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565

       วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.15  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ และพัดยศ ไปถวายแด่ พระราชมงคลวัชโรดม ณ ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

       วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ 
ณ อาคารศิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

News and ActivitiesOther