ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากสำนักงานองคมนตรี สำนักพระราชวัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งความสมัครใจและพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีความเสียสละอุทิศตนทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความกตัญญู ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผล
ตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมี
ความสุข     
         สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีกำหนดรับบริจาค 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 และในวันนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยที่เข้ามารับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน 125 คน  ได้โลหิต จำนวนรวม 55,450 ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง  สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในภาวะที่โลหิตขาดแคลน ต่อไป

News and ActivitiesOther