ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่ 2

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากสำนักพระราชวัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งความสมัครใจและพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีความเสียสละอุทิศตน ทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความกตัญญู ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข
          สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีกำหนดรับบริจาค 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 และในวันนี้ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยที่เข้ามารับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน 149 คน ได้โลหิต จำนวนรวม 67,050 ซีซี ทั้งนี้ จากการรับบริจาคโลหิต ทั้ง 2 วัน ได้โลหิต จำนวนรวม 122,500 ซีซี ซึ่งจะนำไปเป็นโลหิตสำรอง  สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในภาวะที่โลหิตขาดแคลนต่อไป

News and ActivitiesOther