เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน่วยราชการในพระองค์ ขอเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ

ทรงมั่นในพระศาสนา

พระนาถพระแน่วน้อม          ศาสนา

ปฏิบัติและบูชา                   เปี่ยมล้น

ทำนุพระเถรา พุทธศาสน์        เสมอเฮย

      ผุดผ่องดุจบัวพ้น                  แผ่นน้ำนิรันดร

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดและมีพระราชปฏิบัติอันงดงามยิ่งในทางพระศาสนา ทรงนำธรรมะมาเป็นแนวทางของพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อยู่เสมอ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปในทางศาสนาอยู่เนือง ๆ และพระราชทานพระราชทรัพย์แก่วัดน้อยใหญ่ในพระราชอาณาจักรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของวัด ทรงปวารณาพระองค์ต่อพระเถระผู้ใหญ่หลายรูปว่าทรงขออุปัฏฐากดูแลพระเถระเหล่านั้น เช่น มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดภัตตาหารที่สมควรไปถวายพระสงฆ์ที่ชราหรืออาพาธเป็นประจำ ทรงเป็นพระราชธุระดูแลพระสงฆ์อาพาธที่ไร้ญาติโยมโดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล พระสงฆ์บางรูปพิการจนช่วยเหลือตนเองไม่สะดวก ก็ทรงพระกรุณาจัดให้มีคนดูแลและพระราชทานค่าใช้จ่ายทั้งของพระสงฆ์รูปนั้นรวมทั้งผู้ดูแล

          พระราชอิริยาบถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการกราบและน้อมไหว้สักการะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้น แสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงสุดจากพระราชหฤทัย ทรงสวดมนต์ไหว้พระและทรงทำสมาธิภาวนาเป็นปฏิบัติบูชาอยู่เป็นนิจ ทรงจัดดอกไม้บูชาพระด้วยพระองค์เอง และโปรดให้บันทึกเสียงพระธรรมเทศนาของพระเถระผู้ใหญ่มาทรงฟัง นอกจากจะทรงใฝ่ในพระธรรมอันวิเศษของศาสนาแล้ว ยังโปรดที่จะพระราชทานธรรมะเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่น เช่น พระราชทานเทปธรรมมะแก่ผู้ป่วยเจ็บหรือผู้ที่สนใจธรรม เป็นต้น

ทรงมั่นในพระศาสนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เสด็จฯ ไปทรงนมัสการหลวงปู่ขาว อนาลโย ณ วัดถ้ำกลองเพล ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองบัวลำพู จังหวัดอุดรธานี

ทรงมั่นในพระศาสนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงนมัสการหลวงปู่แหวน สุจิณโร ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงป็นพุทธมามกะที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างสม่ำเสมอ โปรดที่จะเสด็จฯ ไปทรงคารวะพระเถระผู้ใหญ่ เพื่อทรงสดับพระธรรม

ทรงมั่นในพระศาสนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงนมัสการพระอาจารย์ชอบ วัดป่าโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ทรงมั่นในพระศาสนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เสด็จฯ ไปทรงคารวะพระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี