ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565

       วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน  องคมนตรี ไปส่งเสด็จ
และเชิญมาลัยข้อพระกรถวายแด่สมเด็จพระราชินีเจตชุน วังซุก แห่งภูฏาน ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเชิญอัฐิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระวิหารหลวง  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประสาทอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีการศึกษา 2563 – 2564
ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

       วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ดังนี้
       1. เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

       2. เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ภูพิงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

News and ActivitiesOther