ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565

       วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายพระราชมงคลวชิรานุกูล ณ วัดเจริญธรรมบรรพต อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

       วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

News and ActivitiesOther