ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

       วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยม
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา พร้อมทั้ง
มอบบ้านพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางสาวพัชรี เปาะมะ และมอบทุนการศึกษาพระราชทานให้แก่นายอิสมัน สะอาด ณ จังหวัดปัตตานี มีรายละเอียดดังนี้
       1. เวลา 07.30 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ครอบครัวของนายแพน ทองรมย์ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 29 หมู่ 6 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

       2. เวลา 07.45 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ครอบครัวของนายสิทธิพล ฮกฮิ้น จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

       3. เวลา 08.00 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 75 ชุด ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

       4. เวลา 08.45 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 50 ชุด ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4914  อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

       5. เวลา 09.30 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แต่ละครอบครัว และตัวแทนราษฎรในพื้นที่ มอบบ้านพระราชทาน และทุนการศึกษาพระราชทาน

       6. เวลา 12.15 น. มอบสิ่งของพระราชทานดังนี้
            6.1 มอบบ้านพระราชทานแก่ นางสาวพัชรี เปาะมะ และครอบครัว
            6.2 มอบทุนการศึกษาพระราชทานให้กับ นายอิสมัน สะอิด
            6.3 มอบสิ่งของพระราชทานให้กับตัวแทนราษฎรในพื้นที่

       7. เวลา 13.00 น. เยี่ยมชมบ้านพระราชทานของ นางสาวพัชรี เปาะมะ และครอบครัว

       8. เวลา 13.45 น. มอบใบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 10 และ 11 ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       9. เวลา 14.30 น. ร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดราชบุรี ดังนี้
       เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม

       2. เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอเมืองราชบุรี

       วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของฟาร์มทะเลตัวอย่าง พร้อมกับร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับพบปะเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ณ ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

       วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุน
การศึกษา พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
       1.เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโอทะลัน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

       2. เวลา 12.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

       3. เวลา 13.45 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโจรก อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

       4. เวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอำปึล อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

       5. เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

       6. เวลา 16.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

News and ActivitiesOther