พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
          วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.10 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

          เวลา 08.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 220 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย
และมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
และเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎร
ที่ประสบวาตภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
          ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวนายสุนทร รุ่งเรือง ครอบครัวนายประณพ พรมพิลา ราษฎรหมู่ที่ 10 ตำบลทัพหลวง และครอบครัวนางลัดดาวัลย์ เจดีย์คำ ราษฎรหมู่ที่ 12 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ต่างปลื้มปีติ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ทั้งนี้ องคมนตรี ได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรอย่างรวดเร็ว          

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

          จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เกิดฝนฟ้าคะนอง อากาศแปรปรวน ลมกระโชกแรง ทำให้เกิดวาตภัยเป็นวงกว้าง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2565 ในพื้นที่ต่าง ๆ
จำนวน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสามชุก อำเภอด่านช้าง อำเภอบางปลาม้า อำเภออู่ทอง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายใน 34 ตำบล 65 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ จำนวน 220 ครัวเรือน
โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบวาตภัย จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชน และได้เร่งสำรวจความเสียหาย รวมทั้ง
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบวาตภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วด้วยแล้ว

News and ActivitiesOther