ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่พระราชวชิราภินันท์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 1,388 ชุด

       วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 22.04 น. และวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 01.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปต้อนรับและส่ง พร้อมทั้งเชิญมาลัยพระราชทานไปมอบแด่ประธานาธิบดีแห่งสหภาพคอโมโรส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งสองโอกาส

       วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ห้องประชุมชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther