พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 – 2564 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2562 – 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

          วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 14.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 – 2564 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2562 – 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

          เวลา 19.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 – 2564 จำนวนรวม 95 รางวัล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง และกรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  โรงพยาบาลปัตตานี  และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ อาทิ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุกรรมระบบประสาทและสมอง กุมารเวชศาสตร์ รังสีวิทยา จักษุวิทยา และโสต ศอ นาสิกวิทยา รวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรม ซึ่งกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานี ได้นำเครื่องมือตรวจทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน คือ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) สำหรับตรวจหัวใจ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) สำหรับตรวจภายในช่องท้อง และเครื่องตรวจเฉพาะทางโสต ศอ นาสิก สำหรับตรวจภายในช่องหู คอ และจมูก มาตรวจในครั้งนี้ด้วย
          นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัย จัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง

News and ActivitiesOther