ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

       วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

       2. เวลา 12.30 น. เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดเทพประทาน (อธิพร) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

       3. เวลา 13.30 น. ติดตามโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ 9 ฝายปะตง หมู่ที่ 8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

       4. เวลา 14.30 น. ติดตามโครงการพระราชดำริโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย และรับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทรายขาว จังหวัดจันทบุรี

News and ActivitiesOther