ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566

       วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้ไปรับ พร้อมทั้งเชิญมาลัยพระราชทานไปมอบ นายทองลุน สีสุลิด
ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางเปลี่ยนเครื่องบินไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้

       1. เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง

       2. เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง

       วันที่ 8 มีนาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี และ
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

       เวลา 13.20 น. ประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงเส้นทางสัญจร วงเล็กรอบแรก ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

       เวลา 14.10 น. ประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงเส้นทาง สัญจรในพื้นที่ขยายโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและ
อุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

       วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.  องคมนตรี 4 ท่าน คือ

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

นายอำพน กิตติอำพน 

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 

พลเอก จอม รุ่งสว่าง

และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ

ร่วมประชุมเรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี

News and ActivitiesOther