สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน “โครงการหลวงแห่งรัชสมัย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

     โครงการหลวง พระมหากรุณาธิคุณตามแนวทางพระราชทานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 สู่การสืบสาน รักษา และต่อยอดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานของมูลนิธิโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยและชาวโลก
     โครงการหลวงนับเป็นโครงการแห่งเดียวในโลกประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่นได้อย่างสันติวิธีจากการร่วมมือของราษฏรชาวไทยภูเขาองค์ความรู้และประสบการณ์มากกว่าครึ่งศตวรรษในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฏรชาวไทยภูเขา สะท้อนผ่านภาพความอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่สูงทั้งคนและผืนป่า

ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน โครงการหลวงแห่งรัชสมัย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กับสมพิศ บุตรสาระ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

News and ActivitiesOther