ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2566

       วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ของทุกวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 และมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2559 – 2565
ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ประชุม และติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรม Best Western Carapace หัวหิน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       จากนั้น วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4  –  การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ ตลาดในสวน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

       วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม  2566 เวลา 10.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน
มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จำนวน 512 ชุด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย
ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จำนวน 5 ชุด

News and ActivitiesOther