ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

       วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
เป็นผู้เชิญสิ่งของบรรเทาทุกข์ พระราชทานไปมอบแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย ณ อาคารโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 601
กองบิน 6  กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

       วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เฉพาะเส้นทางสัญจร) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 603 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more