ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

       วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
เป็นผู้เชิญสิ่งของบรรเทาทุกข์ พระราชทานไปมอบแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย ณ อาคารโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 601
กองบิน 6  กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

       วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เฉพาะเส้นทางสัญจร) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 603 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร