ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

       วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ออกรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ 38 แห่ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมคณะ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

       วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 01.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
เป็นผู้ไปส่ง พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งตองกา ในโอกาสเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทย
เป็นการส่วนพระองค์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ