ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

       วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 – การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
       3. รับฟังการบรรยายสรุป  “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ หมู่บ้านลาดบัวขาว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

       วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ไปบรรยายพิเศษเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) : บทบาทของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

       เวลา 14.15 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

News and ActivitiesOther