ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566

       วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกร และของขวัญพระราชทาน ไปทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ