ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีรายละเอียดดังนี้
          1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
          2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
          3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
          4. พบผู้แทนนักศึกษา
          5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ชุมชนบ้านคำเมย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

       วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
       เวลา 09.30 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ 2 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส