ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566

       พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2566 ดังนี้
       วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 จังหวัดกำแพงเพชร
       1. เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ อำเภอโกสัมพีนคร

       2. เวลา 10.50 . ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน อำเภอโกสัมพีนคร

       3. เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอคลองลาน

       4. เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา อำเภอพรานกระต่าย

       วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 จังหวัดพิษณุโลก
       1. เวลา 09.40 น. ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ

       2. เวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ

News and ActivitiesOther