พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิงจันทนี  ธนรักษ์ ผู้ช่วย
ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียน
ราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 และเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน
6 ราย โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 ราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ราย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ราย
 
และที่โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 ราย

ในการนี้ เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และพระราชทานกำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 
ไปกล่าวแก่ครอบครัวและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บได้รับทราบ การนี่้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรม
ราชานุเคราะห์โดยตลอด
  การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม
และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บ

News and ActivitiesOther