ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566

       วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม  พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด

       2. เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม อำเภอคลองหาด

       3. เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์