พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เกี่ยวกับการรักษาระบบนิเวศของป่าพรุ

     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ “พรุเราต้องเก็บไว้ เพราะมีความสำคัญ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม…”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญ ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เกี่ยวกับการรักษาระบบนิเวศของป่าพรุ

     ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้ โดยมีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ คลองสุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง อันเป็นที่มาของชื่อป่าพรุโต๊ะแดง “ป่าพรุ” เกิดจากแอ่งน้ำจืดขังติดต่อกันชั่วนาตาปีและมีการสะสมของชั้นดินอินทรียวัตถุ ได้แก่ ซากพืช ซากต้นไม้ ใบไม้ที่ย่อยสลายอย่างช้า ๆ กลายเป็นดินอินทรีย์ที่มีลักษณะหยุ่นยวบเหมือนฟองน้ำ มีความหนาแน่นน้อย อุ้มน้ำได้มาก

     เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริและตัวอย่างของความสำเร็จของโครงการ ฯ ไปขยายผลและต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ จากการที่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
     เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้มีการพัฒนาและต่อยอดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดังพระราชดำรัส ว่า “…ให้ปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว…” ส่วนราชการและราษฎรได้สนองพระราชดำรัสโดยการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่นาร้าง การรวมกลุ่มเกษตรกร การดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ฯลฯ

     เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก ฯ

ตัวแทนราษฎรกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

News and ActivitiesOther