ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566

       วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 23.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปส่งเสด็จ เจ้าชายฟัยศ็อล บิน อัล-ฮุเซน พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปถวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.49. น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปรับเสด็จ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฎาน พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more