พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของวชิราวุธวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและการโภชนาการที่ดีของเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน เนื่องจากเป็นวัยที่สำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโต และการวางรากฐานที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต สมควรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมทางร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรของวชิราวุธวิทยาลัย ณ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
          วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวนรวม 1,195 คน โดยมีรายการอาหาร อาทิ ไก่ย่าง
เนื้อย่าง ข้าวหน้าหมูเกาหลี เคบับ และไอศกรีม
          วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนชาย เดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2453 แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ยังเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งเมื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ได้ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จ อันเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติสืบมา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการถวายพระเกียรติสูงสูด แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี อีกด้วย
          การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ นำมาซึ่งความสุข ความอิ่มเอมและปลื้มปีติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของนักเรียน คณะครูและบุคลากรของวชิราวุธวิทยาลัยอย่างหาที่สุดมิได้

News and ActivitiesOther