ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 – วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 – วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริพื้นภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ภาคกลาง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ
ป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี
       วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)

       เวลา 13.15 น. รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำเขื่อนพระราม 6 และการจัดการน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก

       วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 นายจรัลธาดา กรรณสูต พร้อมด้วยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ปฏิบัติภารกิจ ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       เวลา 09.00 น. องคมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบโล่ให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 จำนวน 24 คน และประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่

        เวลา 15.20 น. องคมนตรี ประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวงเชียงใหม่ 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่

       วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกกา เรื่อง “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” 
 ในโครงการประชุมสัมมนาบุคคลกรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

       วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจ ณ พื้นที่จังหวัดลพบุรี
(ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       เวลา 09.15 น. รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชัยบาดาลยุคใหม่ ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

       เวลา 09.50 น. เยี่ยมชมบ่อน้ำที่สูบน้ำมาจากโครงการสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชัยบาดาลยุคใหม่ มาเก็บกักที่บ่อน้ำวัดจันทาราม เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
อุปโภคบริโภค ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

       เวลา 10.30 น. รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

       เวลา 13.30 น. รับฟังการบรรยายความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

       วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ปฏิบัติภารกิจ ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       เวลา 09.00 น. องคมนตรี ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่

       เวลา 11.00 น. องคมนตรี ประชุมเจ้าหน้าที่ มูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัและพัฒนา การเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่

       เวลา 13.30 น. องคมนตรี สัมมนาการจัดทำแผน ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่

       วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
แก่ราษฎรจังหวัดเชียงราย  ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
       เวลา 13.00 น. เข้าตรวจเยี่ยมมูลนิธิพระดาบส โรงพยาบาลรามาธิบดี และคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

 

       เวลา 13.20 น. ประธานพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน  ประธานพิธีกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใย ที่มีต่อพสกนิกร พร้อมขอบคุณหน่วยงานราชการที่ช่วยสนับสนุนในการจัดพิธี

       ประธานพิธี ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุ และผู้พิการ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎร
ในพื้นที่จำนวน 500 คน มอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่ เด็กหญิงกาญจนา ลุงส่า และนางสาวพรพิมล ศรีไฉล เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนหน่วยราชการในพื้นที่ มอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแก่สถานศึกษา และมอบทุนบำรุงการศึกษา จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

       จากนั้น ตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, กศน.อำเภอเมืองเชียงราย, สำนักงานอัยการสูงสุด, บริษัท สยามคูโบต้า โดยมูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 

       วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 18.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้ไปส่ง
พร้อมทั้งเชิญมาลัยพระราชทานไปมอบ นายทองลุน สีสุลิด (Mr.Thongloun SISOULITH) ประธานประเทศ แห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

       วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมประชุมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566
ณ อาคารรับรอง 606 สำนักพระราชวัง เสือป่า กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 18.30 – 20.30 น. นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบ 74 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมแชงกรี-ลา ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ณ วิสาหกิจชุมชนสวนพ่อพอเพียง
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.30 และ 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565 ณ หอเปรมดนตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

       วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดีประจำปี 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์
       เวลา 10.00 น. ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

       เวลา 10.30 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 463 ชุด  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

       เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ชุด

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 พลเอก ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

News and ActivitiesOther