พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

          วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ 

          – นายภูมิธรรม เวชยชัย                                   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
          – นายสมศักดิ์ เทพสุทิน                                   รองนายกรัฐมนตรี
          – นายปานปรีย์ พหิทธานุกร                            รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
          – นายอนุทิน ชาญวีรกูล                                   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
          – พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ             รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          – นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค                           รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
          – นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด                             รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
          – นายสุทิน คลังแสง                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
          – นายเศรษฐา ทวีสิน                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  อีกตำแหน่งหนึ่ง
          – นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ                             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
          – นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์                                 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
          – นายจักรพงษ์ แสงมณี                                    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
          – นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
          – นายวราวุธ ศิลปอาชา                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          – นางสาวศุภมาส อิศรภักดี                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          – ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          – นายไชยา พรหมา                                           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          – นายอนุชา นาคาศัย                                        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          – นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
          – นางมนพร เจริญศรี                                         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
          – นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ                                      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
          – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          – นายนภินทร ศรีสรรพางค์                               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
          – นายเกรียง กัลป์ตินันท์                                    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
          – นายทรงศักดิ์ ทองศรี                                      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
          – นายชาดา ไทยเศรษฐ์                                     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
          – พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
          – นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
          – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
          – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          – นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล                          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          – นายชลน่าน ศรีแก้ว                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
          – นายสันติ พร้อมพัฒน์                                     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
          – นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

News and ActivitiesOther