ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 – วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566

       วันพุธ ที่ 27 กันยายน ถึงวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 ประธานองคมนตรี และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ
ตามคำเชิญของเลียนโป เชนยับ ดอร์จิ (Lyonpo Chenkyab Dorji) ประธานองคมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน
       วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
       1. เวลา 07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานพาโร ด้วยสายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB 153

       2.  เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และร่วมหารือกับ Dasho Bharat Tamang และ Dasho Thinley Dorgi องคมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน  ณ โรงแรม Zhiwaling Ascent กรุงทิมพู

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566
       1. เวลา 14.00 น. รับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Dwchencholing กรุงทิมพู

       2. เวลา 15.30 น. รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม De-suung Skilling Programme (DSP) Project Center เขต Taba กรุงทิมพู

       วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566
       1. เวลา 10.00 น. เยี่ยมชม Centenary Farmer’s Market กรุงทิมพู

       2. เวลา 11.15 น. เยี่ยมชมพระพุทธรูปใหญ่ดอร์เดนมา (Buddha Dordenma) กรุงทิมพู

       3. เวลา 12.00 น. เยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้า OGOP กรุงทิมพู
       4. เวลา 14.00 น. เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรุงทิมพู

ภารกิจคณะองคมนตรี

       5. เวลา 14.20 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Royal Textile กรุงทิมพู

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566
       1. เวลา 10.30 น. เยี่ยมชมวัด Druk Wangyel เมืองพูนาคา

       2. เวลา 11.30 น. เยี่ยมชมป้อมพูนาคา เมืองพูนาคา

       วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566
       1. เวลา 09.30 น. รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม The Royal Academy Pangbisa เมืองพาโร
       2. เวลา 14.15 น. เยี่ยมชมวัดคิชู เมืองพาโร

       3. เวลา 15.30 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน เมืองพาโร

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,317 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย

       วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตราด
       1. เวลา 08.45 น. ประชุมรับทราบสถานการณ์ และติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง

       2. เวลา 09.15 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด , นายอำเภอเขาสมิง และประชาชนในอำเภอเขาสมิง จำนวน 649 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง

       3. เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเขาสมิง จำนวน 3 ชุด

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 10.09 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาอาสาสมัครส่วนกลาง อาสาสมัครประจำพื้นที่ โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา การนี้ มีคณะองคมนตรี 8 ท่าน เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ดังนี้
       1. เวลา 13.00 น. ประชุมภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

       2. เวลา 15.30 น. ตรวจงานก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

       วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 15.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงท้ศนีย์ บุณยคุปต์ ณ ศาลาบัณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์การติดตามด้านการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ดอนเมือง

       และเวลา 13.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมอบรมสัมมนาอาสาสมัครส่วนกลาง อาสาสมัครประจำพื้นที่ คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนกองทุนการศึกษา ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ดอนเมือง

       วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

       2. เวลา 14.00 น. เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย และโรงเรือนบ้านแม่หละคี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

       วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท  องคมนตรี และ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการ
บูรณปฏิสังขรณ์ วัดสาลโคดม จังหวัดสิงห์บุรี ณ ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

News and ActivitiesOther