ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 – วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566

       วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลี
ประจำปี 2566 ณ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

       วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประชุมพิจารณากรอบ/แนวทางการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศภูฏาน
ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       เวลา 11.00 น. ประชุมเตรียมงานโครงการหลวง 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ประธานอนุกรรมการ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่เวลา 09.15 น. – 12.00 น.

       วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยภัยในพื้นที่อำเภอบางระกำ อำเภอวังทอง
อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,700 ชุด ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

       วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 11.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานดินฝังศพนายอาศิส พิทักษ์คุมพล ป.ม.,ท.ช. จุฬาราชมนตรี ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

       วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

       วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566  คณะองคมนตรี วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
       1. เวลา 09.50 น. ประชุมรับทราบสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 10.30 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอที่ประสบอุทกภัย และประชาชน จำนวน 547 ชุด
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

       3. เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 4 ชุด

       วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดอุทัยธานี
       เวลา 10.30 น. เดินทางถึงโครงการขุดลอกแก้มลิงดอนยาว พร้อมอาคารประกอบ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ ฯ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ  ฯ และพบปะราษฎรในพื้นที่

       เวลา 14.30 น. เดินทางถึงโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเหล็ก (หนองจิก) พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รับฟังบรรยายสรุป
การดำเนินโครงการ ฯ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ฯ พื้นที่รับประโยชน์ และพบปะราษฎร

       วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ ที่ 4 – การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ โรงเรียนบ้านลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยม เรือนจำอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

       วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
       เวลา 10.30 น. องคมนตรี รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น/ขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับคณะ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
       เวลา 11.30 น. องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

       เวลา 13.30 น.องคมนตรี พบผู้แทนนักศึกษา ณ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       เวลา 15.00 น. องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

       วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี่
       เวลา 09.30 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับ

       เวลา 14.00 น.  ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกหาร ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

       วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 603 สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดกระบี่
       เวลา 10.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยยาง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

       วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความเป็นครูและความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ  หอประชุมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

       เวลา 09.35 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอที่ประสบอุทกภัย และประชาชน จำนวน 1,997 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสง

       เวลา 10.10 น. ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแสง จำนวน 3 ชุด

       วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดพิจิตร

       วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
       เวลา 11.55 น. ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนฟากท่าวิทยา

       เวลา 12.12 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอที่ประสบอุทกภัย และประชาชน จำนวน 730 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียรฟากท่าวิทยา

       เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าฟาก จำนวน 4 ชุด

News and ActivitiesOther