ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 – วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566

       วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปรับเสด็จ
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังซุก  แห่งภูฏาน พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกร ไปทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประชุมหารือ หัวข้อ “โครงการฝึกภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริบาลของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา) โรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา” ร่วมกับคณะผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าแผนกส่งเสริมสวัสดิการหน่วยราชการ จังหวัดฟูกุ้ย ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง 1 – 2 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 10.10 น. เดินทางถึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
            – มอบเสื้อกันหนาวเด็กในพื้นที่โครงการ ฯ จำนวน 13 ตัว
            – มอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ ฯ จำนวน 44 ถุง
            – มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 26 ถุง
            – พบปะราษฎร
            – รับฟังบรรยายสรุป
            – เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ ฯ

       เวลา 13.00 น. เดินทางถึงลานอเนกประสงค์บ้านนาศิริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
            – มอบเสื้อกันหนาวเด็กในพื้นที่โครงการ ฯ จำนวน 92 ตัว
            – มอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ ฯ จำนวน 125 ถุง
            – มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 ถุง
            – พบปะราษฎร

       เวลา 14.10 เดินทางถึงโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ ฯ

       เวลา 15.00 น. เดินทางถึงฐานปฏิบัติการบ้านม่วงป๊อก มว.ตชด.3351 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 กก.ตชด.33 อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง จำนวน 20 ถุง และรับฟังบรรยายสรุปงานด้านความมั่นคงในพื้นที่

       วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
       1. เวลา 8:10 น โรงเรียนสียัดพัฒนา

       2. เวลา 10:30 น โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

       3. เวลา 12:40 น โรงเรียน บ้านอ่างเสือดำ

       4. เวลา 14:15 น โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา

       วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปเปิดงาน “YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2023 ครั้งที่ 68”
ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 10.00 น. เดินทางถึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านเสาแดง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
            – มอบเสื้อกันหนาวเด็กในพื้นที่โครงการ ฯ จำนวน 22 ตัว
            – มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 45 ถุง
            – พบปะราษฎร
            – รับฟังบรรยายสรุป
            – เยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการ ฯ

       เวลา 13.10 น. เดินทางถึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
            – มอบเสื้อกันหนาวเด็กในพื้นที่โครงการ ฯ จำนวน 39 ตัว
            – มอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ ฯ จำนวน 82 ถุง
            – มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 43 ถุง
           – พบปะราษฎร
           – รับฟังบรรยายสรุป
           – เยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการ ฯ

       วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
       1. เวลา 9:00 น โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

       2. เวลา 10.50 น โรงเรียนบ้านคลองอุดม (โรงเรียนเครือข่าย ฯ)

       วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
       1. ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

       2. ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
       3. ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

       วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 10.00 เดินทางถึงโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 1 และอาคารประกอบ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
            – รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ ฯ
            – พบปะราษฎรในพื้นที่
            – เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ฯ

       เวลา 13.45 น. เดินทางถึงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
            – รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ ฯ
           – พบปะราษฎรในพื้นที่
           – เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ฯ

       วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566  เวลา 10.00 น. นายอี้ เลี่ยนหง (Mr. Li Lianhong) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลเจ้อเจียงและประธานสภาประชาชนมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี แทนประธานองคมนตรี ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

       วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประชุม
และสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานองคมนตรี ขอพระราชทานเพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสาลโคดม ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

       วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 04.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี
ไปส่งเสด็จเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังซุก  แห่งภูฏาน พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกร ไปทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม (หน่วยงานภายใน) และ แบบ Online (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

News and ActivitiesOther