พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร และวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

              วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.21 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

               ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร  ด้านหน้าของอาคารเบญจมราชวรานุสรณ์   ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดพระวิสูตรคลุมพระรูป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร  กองทหารเกียรติยศพระราชานุสาวรีย์ ฯ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์  ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมแผ่นป้ายคำจารึกที่ฐานพระรูป ฯ จากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชโอรสาราม
                พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร นี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้น ในโอกาสครบ 116 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎ
ราชกุมาร วันที่ 4 มกราคม 2553  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ด้วยทรงดำรงพระราชอิสริยยศ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกแห่งพระราชวงศ์จักรี  
พร้อมกับจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบ 100 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2553  พร้อมกับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์” 

              เวลา 18.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther