พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 และขอพรดุอาในนามของพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 และขอพรดุอาในนามของพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
          ในโอกาสนี้ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 และขอพรดุอาในนามของพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 และขอพรดุอาในนามของพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 และขอพรดุอาในนามของพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

          จุฬาราชมนตรี เป็นตำแหน่งผู้นำศาสนาอิสลามที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีหน้าที่จัดระบบการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนจัดเก็บภาษีอากร รวมทั้งดูแลกิจการศาสนาอิสลามและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยา และหัวเมืองต่าง ๆ ต่อมา มีการบัญญัติกฎหมาย เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พุทธศักราช 2488” และรวมถึง “พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรอิสลาม พุทธศักราช 2540” กำหนดให้มีตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นตำแหน่งผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ที่มาจากการสรรหาและผ่านการเห็นชอบจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อถึงแก่อนิจกรรม
          สืบเนื่องจาก นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เป็นเหตุให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช 2540 มีหน้าที่สรรหาจุฬาราชมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้จัดประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ 40 จังหวัด เพื่อสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 และที่ประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลงคะแนนให้ความเห็นชอบให้ นายอรุณ บุญชม ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
และประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอรุณ บุญชม
เป็นจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

News and ActivitiesOther