พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               วันที่ 1 เมษายน 2567  เวลา 15.42 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมื่อปีพุทธศักราช 1867 ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูป “พระเจ้าพแนงเชิง” ซึ่งเป็นศิลปะอู่ทอง
ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ หน้าตักกว้าง 14 เมตร องค์พระพุทธรูปสูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี 19.30 เมตร ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ได้ทรงบูรณะองค์พระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์ และพระราชทานนามว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก”
วัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ในช่วงเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี
               ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาและทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรง
นมัสการพระพุทธไตรรัตนนายก กับถวายปัจจัยสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัด และถวายเวชภัณฑ์แด่พระภิกษุสงฆ์ และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเชิญพระอุณาโลมขึ้นประดิษฐานที่พระนลาฏ พระพุทธไตรรัตนนายก สำหรับในปี 2567 นี้ พระพุทธไตรรัตนนายก มีอายุครบ 700 ปี และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดพิธีสมโภช
พระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 700 ปี ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

 

News and ActivitiesOther