ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม – วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

       วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.15 น. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมหารือและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรคงค้างและผลการติดตามลูกหนี้เกษตรกร ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

       เวลา 14.00 น. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และความก้าวหน้าในการก่อสร้างโรงงานน้ำดื่มหนองหอย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

       วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุป “การขับเคลื่อนงบพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”

       2. รับฟังการบรรยายสรุป “การขับเคลื่อนกิจการนักศึกษา”

       3. พบผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

       4. บรรยายพิเศษให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

       5. เยี่ยมชมการนำเสนอจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
            5.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
            5.2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : หลักสูตร “ทักษะและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา”

       6. รับฟังการบรรยายสรุป “การยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา” และรับฟังการบรรยายสรุป “โมเดลผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (PTRU Model)”

       วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.01 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคลและเจ้าที่ และพิธีบวงสรวง อาคารการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวง 

       เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

       เวลา 14.00 น. เดินทางถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงพื้นที่สูงป่าเมี่ยง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่

       วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

       เวลา 13.00 น. ประชุมติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

       วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี                              พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ประชุมเรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย ณ ทำเนียบองคมนตรี
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4      ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะ เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และนายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง         
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปรับเสด็จ
เจ้าชายฟัยศ๊อลบิน อัล-ฮุเซน พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

News and ActivitiesOther