พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

 

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2567  เวลา 17.11 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2567

          เนื่องในวันพืชมงคล พุทธศักราช 2567 นี้ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก
ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน จำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  พันธุ์ข้าว กข 43  พันธุ์ข้าว กข 81  พันธุ์ข้าว กข 85  พันธุ์ข้าว กข 87  และพันธุ์ข้าว กข 95 กับ
พันธุ์ข้าวเหนียว จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 และพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 จำนวนรวม 2,743 กิโลกรัม  เข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ปลอดจากโรค และเจริญงอกงาม สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปีพุทธศักราช 2567 และพระราชทานแก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศ นำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามประเพณีนิยม  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

News and ActivitiesOther