หน่วยงานเพิ่มเติม

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.rajk.org

มูลนิธิอานันทมหิดล
www.facebook.com

 มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.moj.go.th/home-rajchatanpansuk

มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ phubodin.kanchanaburi.go.th

มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.kajanurak.org

มูลนิธิชัยพัฒนา
www.chaipat.or.th

 มูลนิธิพระดาบส 
www.phradabos.or.th

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.dent-in-found.org

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.utokapat.org

มูลนิธิโครงการหลวง
www.royalproject.org

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
www.dltv.ac.th

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
www.crownproperty.or.th

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
www.rdpb.go.th

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
www.artsofthekingdom.com

กรมอุตุนิยมวิทยา
www.tmd.go.th

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
www.disaster.go.th

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
www.rspg.or.th

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา www.royalchitraladaprojects.org

กองศิลปาชีพ
www.facebook.com

กองงาน 905
www.sirindhorn.net

กองศิลปกรรมแผนก รร.ช่างฝีมือในวัง (ชาย)
www.facebook.com

กองราชการฝ่ายใน ฯ รร.ช่างฝีมือในวัง (หญิง)
www.facebook.com

โครงการทุนเล่าเรียนหลวง
สำหรับพระสงฆ์ไทย
www.kstm.or.th

ศอญ.จอส.พระราชทาน
www.facebook.com

รร.จอส.พระราชทาน
www.facebook.com