พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔