ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓