ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒