พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีพายุโซนร้อนนาลแก (Nalgae) พัดเข้าหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕