พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔