พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลาวี ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖