พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน  ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน  ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒