พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย วันที่ 26 ตุลาคม 2561