พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเหวียน ซวน ฟุก (Mr. Nguyen Xuan Phuc) ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔